نام نام پدر محل شهادت
عیسی یوسفی یعقوب ایلام - ایلام
محمد یوسفی ابوالقاسم خوزستان - دشت آزادگان
صفر علی یوسفی حسن خوزستان - خرمشهر
فرهاد یوسفی حضرت قلی آذربایجان غربی - سردشت
قربان علی یوسفی رستم علی ایلام - دهلران
نصرالله یوسفی ابراهیم ایلام - دهلران
یزدان یوسفی پورکروئی یوسف خوزستان - آبادان
علی یوسفی رامندی محمد باقر کردستان - سقز
محمد جواد یوسفی کجیدی سالار خوزستان - دشت آزادگان
علی اکبر یونسی قدمعلی خوزستان - خرمشهر
رحیم یونسی محمدالشهیربه بصره
 

<258259260261262263264265266>