نام نام پدر محل شهادت
حسین اسماعیل خانلو فتحعلی ایلام - دهلران
رضا اسماعیلی عباس خراسان شمالی - بجنورد
حسین اسماعیلی زاده ایزوئی شعبان علی خوزستان - خرمشهر
رضا اسمعیلی اسحق بصره
ابوالفضل اسمعیلی نجف بصره
علی اسمعیلی رمضان بصره
پرویز اسمعیلی کرمعلی آذربایجان غربی - پیرانشهر
محسن اسمعیلی یوسف -
ولی اسمعیلی علی کردستان
یوسف اسمعیلی میرزا قلی - - مکه
محمد ابراهیم اسمعیلی صفر علی آذربایجان غربی - پیرانشهر
 

<151617181920212223>