نام نام پدر محل شهادت
مسعود اسمعیلی الله بداشت سلیمانیه
صفر اسمعیلی علی -
نعمت الله اسمعیلی شکر ایلام - مهران
حسین اسمعیلی باقر بصره
محمد شفیع اسمعیلی کلیشمی نصرت الله آذربایجان غربی - مهاباد
اسمعیل اسمعیلی مرندی احمد بصره
علی اسوتی صاحب محمد صالح کرمانشاه - سرپل ذهاب
علی اکبر اشکره عزیزالله قم - قم
ابوالفضل اصغر پوران عباس آذربایجان غربی - میاندوآب
بتول حشمت اصغر زاده رحیمیان حسین آذربایجان غربی - میاندوآب
قدرت الله اصغری سهراب بصره - فاو
 

<161718192021222324>