نام نام پدر محل شهادت
عبدالله ارجمند گنجی نعمت الله خوزستان - اهواز
عمران ارجینی صادق بصره
وهب ارجینی محبت ایلام - مهران
مصطفی ارداقیان محمد حسین خوزستان - خرمشهر
علی اکبر ارشاد تقی تهران - تهران
حمزه علی اروجی رضا علی خوزستان - خرمشهر
امیر اره ساز هادی قزوین - قزوین
حکمت الله ازلگینی آقامعلی آذربایجان غربی - پیرانشهر
سیف‌الله اژدری سرحدقلی کردستان - سنندج
ابراهیم اسپرورینها احمد آذربایجان غربی - مهاباد
حمزه علی اسپرورینی محمد تقی بصره
 

<101112131415161718>