نام نام پدر محل شهادت
ابوالفضل ابراهیمی حاجی آبادی ذکریا خوزستان - خرمشهر
رحیم ابراهیمی فنا عربعلی خوزستان - خرمشهر
احمد ابراهیمی ماشک محمد علی کرمانشاه - سرپل ذهاب
علی آقا ابوالقاسمی آتانی ذی حجعلی آذربایجان غربی - پیرانشهر
صفدر احدی اکبر کردستان - سقز
حسن احسانی نژاد علی اکبر بصره - فاو
جواد احمد صفاری علی اصغر آذربایجان غربی - پیرانشهر
جواد احمدجو محمود کرمانشاه - قصرشیرین
حسن احمدزاده رنجبرآباد عبدالعلی بصره - فاو
حسین احمدی صفر بصره
حسین احمدی محرمعلی خوزستان - آبادان
 

<67891011121314>