نام نام پدر محل شهادت
یونس یوسفی محمد ابراهیم خوزستان - خرمشهر
نقی یوسفی ابوالقاسم آذربایجان غربی - سردشت
علیرضا یوسفی عیوض علی -
محمد یوسفی ولی -
باقر یوسفی صادق بصره - فاو
رحمان یوسفی علی بصره - فاو
شعبان علی یوسفی رجبعلی ایلام - ایلام
عیسی یوسفی یعقوب ایلام - ایلام
محمد یوسفی ابوالقاسم خوزستان - دشت آزادگان
صفر علی یوسفی حسن خوزستان - خرمشهر
فرهاد یوسفی حضرت قلی آذربایجان غربی - سردشت
 

<258259260261262263264265266>