نام نام پدر محل شهادت
علی اکبر هنرخواه میرزا تقی آذربایجان غربی - اشنویه
محسن هنرمندشاد حسین خوزستان - خرمشهر
پرویز یارگیو ابراهیم کرمانشاه - گیلانغرب
امیر حسن یارمحمدی موسی بصره
علی یارمحمدی فرهاد خوزستان - دشت آزادگان
رمضان علی یارمحمدی فرهاد بصره - فاو
سلطنت یاری بیگی درویشوند شاه کرم - - مکه
احمد یاری شالی اصغر خوزستان - خرمشهر
صفر یاقوبخانی حسن علی آذربایجان غربی - سردشت
حسن یاوری ولی الله کرمانشاه - گیلانغرب
علیرضا یدالهی فخر علی خوزستان - خرمشهر
 

<258259260261262263264265266>