نام نام پدر محل شهادت
حسین آشوری حسن کردستان - سقز
علی آغاسی محسن بصره
محمد باقر آقا جانی رحمت الله آذربایجان غربی - سردشت
مجید آقا جانی احمد -
اکبر آقا جانی رحیم کردستان - بانه
محمود آقا زمانی محمد علی خوزستان - خرمشهر
مرتضی آقا علی خانی محمد بصره - فاو
محمد علی آقا علی خانی علی اکبر کردستان
مرتضی آقا علی خانی سلیمان -
محمد ابراهیم آقا علی خانی معصومعلی کردستان - سنندج
اباصلت آقا علی خانی میرزا بابا خوزستان - خرمشهر
 

<123456789>