نام نام پدر محل شهادت
ترازالله آزاد حسین قلی خوزستان - خرمشهر
علی مژده آزاد شمسعلی کرمانشاه - گیلانغرب
نصیر آزاد ادهم العماره
داود آزمون شیرزاد آذربایجان غربی - سردشت
فردین آژیده سیاوش کرمانشاه - قصرشیرین
محمد جعفر آشوری احمد علی آذربایجان غربی - سردشت
محمد آشوری رمضان بصره
نعمت الله آشوری عرب کرمانشاه - قصرشیرین
محمد جعفر آشوری اصغر کردستان - مریوان
غلام حسین آشوری محمد حسین خوزستان - دزفول
زیاد علی آشوری قدیر علی کرمانشاه - سرپل ذهاب
 

<123456789>