تفال به شهید      -      رفت و آمد خودتان را بیشترکنید شهید  محمد حسین رجبعلی

شهید، محمدحسین رجبعلی: بزرگ ترین نعمت الهی مرگ است؛ آن هم مرگی که در راه اسلام و قرآن باشد. سفارشی که دارم اول به پدر و مادرم؛ پدر جانم و مادر عزیزم! شما باید خدا را شکر کنید که چنین فرزندی تربیت نمودید که در راه اسلام شهید شد و همیشه هم دعا کنید فرزندان تان در راه اسلام و قرآن شهید شوند و توصیه می کنم به برادرانم از اسلام و قرآن دست بر ندارند؛ چون سعادت دنیا و آخرت در اسلام است. از شما پدر جانم و مادر عزیزم! طلب عفو دارم و همیشه آرزویم این بود که شما از من راضی باشید تا مبادا -ناخواسته- مورد غضب خداوند واقع شوم. سفارشی که دارم به تمام فامیل ها این است: مبادا از همدیگر دست بکشید. رفت و آمد خودتان را بیشتر نمایید و از مسجد دست نکشید. با همدیگر مهربان باشید و فرزندم را طوری تربیت نمایید که اسلام و قرآن را خوب بشناسد.۱ (۱۳۱۷۱۷۳) محمدحسین رجبعلی ۲۴/۰۸/۱۳۵۸