برای روحیه رزمندگان!


در حال دریافت تصویر  ...


اینجا موقعیت پشه در دشت عباس است، ظهر حدودهای ساعت یک. همه برای خوردن نهار آماده می شدند، هنوز به چادر گروه نرسیده بودم که صدای داد و فریاد بچه ها از یکی از چادرها بلند شد. مرا صدا می کردند و اینکه بروم تا ماری را که داخل چادر رفته است بگیرم. توی منطقه هر وقت مار و عقربی دیده می شد فقط مرا صدا می کردند. آن روز هم داخل چادر شدم و در حالی که بچه ها از ترس نمی دانستند چکار کنند به آرامی مار را گرفته و از چادر خارج شدم. بیرون چادر که آمدم از فرصت استفاده کردم تا با حرکت های نمایشی، بچه ها روحیه بگیرند، رزمندگان دلیری که در حال آماده شدن برای حضور در عملیات والفجر8 بودند. در عکس 2 طرف من عبدالرحمن عبادی است که در عملیات کربلای4 شهید شد و رضا نظر نژاد که سالها اسیر دشمن ظالم بود. کرم قربانی منبع: کتاب ماندگاران/حسن شکیب زاده