دعا و ترکش!


در حال دریافت تصویر  ...


محتوای جیب چپ بسیجی اش یک کتابچه دعا بود و چند تکه ترکش! ترکش های خمپاره دشمن که به هوا پرتاب شد، قلب او را نشانه گرفته بود، اما باید برای رسیدن به آن متبرک می شد و چه زیبا از میانه ی کلام علی (ع) در دعای کمیل عبور کرد و قلبش را ایستگاه عشق و دعا نمود. تکه های دعا را نیافتم، شاید درون قلبش با ترکش های همراه، هر شب جمعه علی را زمزمه می کنند! حسن شکیب زاده منبع: کتاب ماندگاران/حسن شکیب زاده