به خودشان هم رحم نمی کردند


در حال دریافت تصویر  ...


این عکس بعد از شکست حصر آبادان، در جاده اهواز - آبادان است، بالاتر از انرژی اتمی. سال 60 بود که خرمشهر آزاد شده بود ولی آبادان هنوز در محاصره دشمن قرار داشت. خیلی سخت بود که از خرمشهر به آبادان برویم ولی شکر خدا پس از شکست حصر آبادان می توانستیم از جاده پائین بهمن شیر به آبادان رفت و آمد کنیم. این جنازه های پوسیده مربوط به عراقی هاست، آنها حتی به نیرو های خودشان هم رحم نکره و آنهایی را که قصد فرار و پناه آوردن به نیروهای ما را داشتند، به رگبار بسته بودند. رضا شالی منبع: کتاب ماندگاران/حسن شکیب زاده