عکس بگیرم، شهید می شوی!


در حال دریافت تصویر  ...


اعزام سپاه محمد(ص) بود و قرار بود کاری شود کارستان. طبق معمول داشتم عکس می گرفتم. گفت: اخوی یک عکس هم از ما بگیر! گفتم: اگه عکست را بگیرم شهید می شوی ها! خندید و آماده شد! عکسش را گرفتم و در همان اعزام هم شهید شد! وقتی جنازه شهید محمدحسن برجعلی را آوردند، همان لبخندی را به لب داشت که موقع رفتن. حسن شکیب زاده منبع: کتاب ماندگاران/حسن شکیب زاده