اگر برگشتم!


در حال دریافت تصویر  ...


سردار رشید اسلام، شهید رضا حسن¬پور، معاون سردار مهدی زین¬الدین و جانشین فرمانده لشگر 17 علی¬بن¬ابیطالب(ع) بود و همزمان برادرش محسن هم توی سپاه فعالیت داشت. آن روز هر دو با هم در حال اعزام بودند. توی حیاط سپاه بودم که پدر بزرگوارشان را دیدم. گفتم: حاج مسلم بچه¬هات هر دو دارند می¬روند جبهه، دست تنها نمی¬شوی، کارها را کی برات انجام می¬دهد؟ گفت: خدا! گفتم: بالاخره ما هستیم، اگر کاری داشتی رودربایسی نکنی¬ها! گفت: فعلا که خودم هم دارم اعزام میشم، اگه برگشتم مزاحمت میشم. همرزم شهید منبع: کتاب ماندگاران/حسن شکیب زاده