به نماز اول وقت مقید بود


در حال دریافت تصویر  ...


آقای رجایی خیلی به نماز اول وقت اهمیت می داد. با توجه به این که ما اکثر اوقات با هم بودیم، می دیدم که هر جا می رفت و در هر شرایطی که بود تا موقع نماز می شد به نماز می ایستاد. خیلی مقید بود که نمازش را در اول وقت شرعی بخواند، حتی با خودش عهد کرده بود اگر یک روز نتواند نمازش را در اول وقت بخواند، به تلافی آن، یک روز مستحبی بگیرد. با این همه بیشتر مواقع روزه مستحبی می گرفت و به گونه ای هم رفتار می کرد که حتی همسرش متوجه نشود. مثلا در روزی که روزه می گرفت، قدری زودتر از منزل خارج می شد، که تصور می شد به دلیل عجله ای که داشته صبحانه و چای نخورده است. محمود صدیقی منبع: کتاب ماندگاران/حسن شکیب زاده