کمک به جبهه های نبرد


در حال دریافت تصویر  ...


قزوین – خبرنگار هفته نامه ولایت: هفته گذشته از سوی اداره غله شهرستان قزوین اعلام شد که به شکرانه پیروزی فتوحات چشمگیر رزمندگان پرتوان اسلام مبلغ 000/220/2 ریال از سوی شرکت های تعاونی، خبازان، قنادان و آسیابداران استان زنجان تحویل گردید.