اعزام نیروی جدید به جبهه های جنگ


در حال دریافت تصویر  ...


یکصد و بیست نفر دیگر از افراد منقضی خدمت سال 56 قزوین که در هنگ ژاندارمری این شهر ثبت نام کرده بودند در میان بدرقه پرشور اهالی مسلمان و مبارز قزوین و افراد خانواده هایشان به مراکز آموزشی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعزام شدند، تا پس از طی یک دوره فشرده و کوتاه مدت آموزش نظامی، به جبهه های جنگ اعزام شوند.