پرتاب نارنجک به مغازه یک حزب اللهی در قزوین


در حال دریافت تصویر  ...


قزوین – واحد مرکزی خبر – بعدازظهر سه شنبه یک منافق نارنجکی به مغازه یکی از افراد حزب اللهی قزوین در خیابان شهید انصاری پرتاب و خود توسط مردم همیشه در صحنه دستگیر و به مقامات انتظامی تحویل شد. از نامبرده یک قبضه اسلحه کمری رولور با 16 تیر فشنگ بدست آمد. انفجار این نارنجک هیچگونه خسارت مالی و جانی ببار نیاورد.