پرتاب نارنجک به منزل سرپرست کانون انقلابی و عضو فعال حزب جمهوری اسلامی قزوین


در حال دریافت تصویر  ...


قزوین –واحد مرکزی خبر – ساعت 6 بامداد دیروز توسط 3 نفر موتورسوار نارنجکی به منزل سرپرست کانون فرهنگی نهادهای انقلابی و یکی از اعضای فعال حزب جمهوری اسلامی قزوین پرتاب شد. این حادثه هیچگونه صدمات جانی در برنداشت و فقط خسارت جزئی به ساختمان منزل وارد آورد. جریان امر از طرف ارگانهای انتظامی تحت بررسی است.