گروهکها اتومبیلهای جهاد را به آتش کشیدند


در حال دریافت تصویر  ...


قزوین – خبرنگار کیهان – به دنبال اقدامات ضد خلقی و خرابکارانه گروهکها طی چند روز اخیر و فعالیتهای انتخاباتی و فعالیتهای جهاد سازندگی به تشویق روستائیان به حضور در صحنه و شرکت در انتخابات، چند وسیله نقلیه جهادسازندگی توسط گروهکها به آتش کشیده شد. گروهکها با پرتاب کوکتل مولوتف قصد انفجار پیکان تدارکات را داشتند ولی موفق نشدند. پریشب نیسان وانت کمیته ارزاق با مواد آتش زا به آتش کشیده شد که راننده آن موفق به خاموش کردن آتش شد. همچنین جیپ کمیته کشاورزی به آتش کشیده شد.