نیمی شهید و نیمی!


در حال دریافت تصویر  ...


چند روزی به عملیات کربلای4 مانده بود. نمی¬دانم، شاید یک ساعتی طول کشید تا رزمندگان حاضر را جمع کردم تا یک عکس یادگاری بگیرم. راستش یه جورایی هم به دلم افتاده بود که خیلی از همین بچه¬ها رفتنی هستند، یعنی مسافر خدا، بخاطر همین هم خیلی اسرار داشتم که همه باشند. تا همین امروز هم خودم آمار تعدادشان را نداشتم، اما امروز که به آن روز نگاه می¬کنم، 64 نفر را توی قاب دوربینم جای دادم، 64 نفری که درست نیمی از آنها امروز در بین ما نیستند. از این 32 شهید، خیلی¬هایشان توی همون عملیات پرواز کردند، بقیه هم ادامه¬دهندگان راه¬شان، ان-شاءاله. شهیدان: مجید پیله فروشها، پرویز اسفندیاری، مهرداد خانبان، علی جاویرمهر، فلاح انبوهی، شالباف، رضا وهابی، ابراهیم کرمی، محمدرضا کبیری، حسین اسماعیلی، محسن امامقلی، قاسم جمالی، حسین عبادی، مجید روغنی، محمود احمدی، عبادی، داوود خلیلی، رضا پیله فروشها، رحیم صحراکارنیا، احمد اللهیاری، سید باقر علمی، محمد کیامیری، علیرضا جوادی، اکبر اسدی، اصغر مافی، اسماعیل مرندی، سید علی حسینی، امیر باقریان، محسن زرینی، صادق صالحی، جعفر سقائیان، پرویز اسفندیاری. عباس عطاری منبع: کتاب ماندگاران/حسن شکیب زاده