اهدا کمکهای دو روستا و کارکنان برق قزوین به جبهه ها


در حال دریافت تصویر  ...


اهالی روستای یحیی آباد قاقازان مبلغ 195 هزار 400 ریال وجه نقد، 1800 کیلو نان محلی، 3 هزار کیلو ماست و 4 هزار کیلو گندم تقدیم جبهه های جنگ تحمیلی کردند. اهالی روستای خورهشت قاقازان مبلغ 240 هزار ریال وجه نقد، 6 رأس گوسفند، 10 کیلو خاکشیر، 10 کیلو قند، 10 کیلو کشمش و 600 کیلو نان محلی به جبهه های نبرد حق علیه باطل اهدا نمودند. لازم به یادآوریست که کمک های فوق در اختیار ستاد جذب و هدایت کمکهای مردمی قرار گرفت تا به جبهه ها ارسال شود. کارکنان قسمت برق قزوین مبلغ 170 هزار ریال وجه نقد جهت یاری رزمندگان به حساب ویژه ستاد جذب و هدایت کمکهای مردمی قزوین واریز کردند.