کمک های اهدائی روستاهای بخش تاکستان به جبهه های نور علیه ظلمت


در حال دریافت تصویر  ...


پشتیبانی اهالی ایثارگر روستاهای تاکستان از جبهه های جنگ تحمیلی همچنان ادامه دارد. طی یک ماه اخیر کمکهای اهدائی خود را که به ستاد پشتیبانی جنگ جهاد سازندگی تاکستان تحویل نموده اند به این شرح می باشد: 1- روستای شینین دودانگه: نان 600 کیلو، آجیل 400 کیلو 2- روستای رحیم آباد افشاریه: سیب زمینی 1000 کیلو 3- روستای قراچه قیا: نان 1000 کیلو، سیب زمینی 40 کیلو 4- شهرک ضیاءآباد: نان 3000 کیلو 5- روستای جرندق: نان 550 کیلو، وجه نقد 000/26 ریال 6- روستای دولت آباد: نان 3000 کیلو، کشمش 60 کیلو، شیره انگور 150 کیلو 7- روستای خورهشت: وجه نقد 000/100 ریال 8- روستای علنقه: وجه نقد 500/2 ریال 9- روستای قلات: وجه نقد 000/82 ریال 10- روستای شبانک: نان 900 کیلو 11- روستای آشتچین: آرد و گندم 1000 کیلو، وجه نقد 600/26 ریال 12- روستای مهین: وجه نقد 000/20 ریال 13- روستای ولازجرد: آرد و گندم 300 کیلو، وجه نقد 000/18 ریال، کشمش 80 کیلو، پتو دو تخته، لحاف 4 تخته، تشک 4 تخته، متکا 6 عدد و چراغ والور 3 دستگاه 14- روستای جم جرد: وانت نیسان یک دستگاه، گوسفند 2 رأس، گندم 4000 کیلو و ماست 400 کیلو.