ارتش می تواند بدون اتکاء به خارجی از مردم و عقیده آنان دفاع کند


در حال دریافت تصویر  ...


گفتگو با حجت الاسلام سید محمد ابوترابی مدیر سیاسی ایدئولوژیک وزارت دفاع: ارتش می تواند بدون اتکاء به خارجی از مردم و عقیده آنان دفاع کند حجت الاسلام ابوترابی در طی مصاحبه ای با روزنامه کیهان: ارتش در نظام اسلامی باید از نیروهای پیشتاز جامعه که معتقد به اسلام و قدرت مردم باشد، تشکیل شود. انجمن های اسلامی و واحدهای سیاسی ایدئولوژیک ارتش از ماههای اول انقلاب با کمال جدیت در جهت استحکام و انسجام ارتش کوشیدند. مردم جز در آغوش ارتشی نیرومند و نیروهای مسلح مقتدر نمی توانند مستقل و استوار بر پای خود بایستند.