اتاق کفار!


در حال دریافت تصویر  ...


در اردوگاه ما یک اتاقی بود که معروف به اتاق کفار بود، توی این اتاق 10 نفر از افراد شرور را نگه-داری می¬کردند که نظامی و رزمنده بودند، بلکه از ایرانیانی بودند که در جریان اشغال شهرها دستگیر و اسیر شده بودند. شاید به جرأت می¬توانم بگویم که همه اسرا از اینها وحشت داشتند و حتی می¬¬ترسیدند که به کنار سلول آنها بروند. این 10 نفر هیچ اعتقادی به اسلام و قرآن و نماز و غیره نداشتند و بعضاً مقدسات ما را نیز مورد اهانت قرار می¬دادند. در یکی از روزها برای اینکه آقای ابوترابی را مورد شکنجه قرار دهند او را فرستادند به اتاق کفار و این در حالی بود که همه اسرا نگران بودند که بلایی بر سر ایشان نیاورند. از این ماجرا یک ماهی گذشت و بعد از آن نه تنها برای آقای ابوترابی اتفاقی نیفتاد، بلکه به چشم خود دیدیم که همان 10 نفر در محوطه¬ی اردوگاه، آب به خاک می¬زنند تا با گل آن برای خودشان مهر نماز درست کنند. صفرعلی عالی¬نژاد منبع: کتاب ماندگاران/حسن شکیب زاده