نام نام پدر محل شهادت
تقی آجرلو نقی خوزستان - آبادان
علی اکبر آجورلو یعقوبعلی ایلام - ایلام
مرتضی آجورلو ابراهیم علی کردستان - بانه
حسن آجورلو علی محمد کردستان - بانه
حسن آجورلو علی اکبر کرمانشاه - قصرشیرین
حسن آجورلو محمود کردستان
مجتبی آدینه وند آقا بالا کرمانشاه - اسلام آبادغرب
غضنفر آذرخش عباس خوزستان - خرمشهر
صادق آرمون تکمیلی علی تهران - تهران
داود آزمون شیرزاد آذربایجان غربی - سردشت
محمد آشوری رمضان بصره
 

<123456789>