در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین دودانگه
محل تولد بوئین زهرا - ولی آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین حدادی
محل تولد قزوین - معلم کلایه-بخش رودبار الموت


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر نجفی
محل تولد قزوین - شیرازک


در حال دریافت تصویر  ...
نام صادق آقا محمدی
محل تولد تاکستان - خنداب


در حال دریافت تصویر  ...
نام رجبعلی بابا
محل تولد تاکستان - دیال آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا ترکمن
محل تولد تاکستان - دربهان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد میراحمدی
محل تولد بروجرد - سیلا خور سفلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله صالحی
محل تولد آبیک - مورآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر رحمانی رحمت آبادی
محل تولد بوئین زهرا - رحمت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام سعید احمدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام امامعلی نظری
محل تولد خدابنده - زاغه لو


در حال دریافت تصویر  ...
نام جعفر رضایی
محل تولد تاکستان - فارسجین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود میرزایی یزنی
محل تولد بوئین زهرا - یزن


در حال دریافت تصویر  ...
نام حبیب الله نجفی
محل شهادت گاور اسلام آباد غربیک خاطره شهید  عباس بابایی


یاور درماندگان بود

میرزا کرم زمانی: عباس همیشه در فکر مردم بی بضاعت بود.در فصل تابستان به سراغ کشاورزان و باغبانان پیری که ناتوان بودند و وضع مالی خوبی نداشتند می رفت و آنان را در برداشت محصولشان یاری می کرد. زمستانها وقتی برف می بارید پارویی برمی داشت و پشت بام خانه های درماندگان و کسانی را که به هر دلیل توانایی انجام کار نداشتند ،پارو می کرد. مدتی قبل از شهادتش ، در حال عبور از خیابان سعدی قزوین بودم که ناگهان عباس را دیدم. او معلولی را که هر دو پا عاجز بود و توان حرکت نداشت ، بردوش گرفته بود و برای اینکه شناخته نشود، پارچه ای نازک بر سر کشیده بود . من او را شناختم و با این گمان که خدای ناکرده برای بستگانش حادثه ای رخ داده است ، پیش رفتم . سلام کردم و با شگفتی پرسیدم : «چه اتفاقی افتاده عباس ؟ کجا می روی؟ او که با دیدن من غافلگیر شده بود ، اندکی ایستاد وگفت: «پیر مرد را برای استحمام به گرمابه می برم . او کسی را ندارد و مدتی است که به حمام نرفته!» با دیدن این صحنه تکانی خوردم و در دل روح بلند او را تحسین کردم