در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد جعفر گروسی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی زاده
محل تولد قزوین - شریف آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر بهتویی
محل تولد قزوین - شریف آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام اسفندیار یعقوبی
محل تولد آبیک


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی نسیمی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام امیر طباخی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد مهدی میرزا محمدیها
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام ایوب رضایی نیارکی
محل شهادت قروه


در حال دریافت تصویر  ...
نام منصور رحمانی
محل شهادت سوسنگردیک خاطره شهید  اسماعیل بحری


نترس منم اسماعیل

صدیقه اینالو، همسر شهید اسماعیل بحری: یک شب به من گفت اگر در خواب مرده ای را ببینی و انگشت شصت پایش را بگیری هرچیزی که در آن دنیا اتفاق افتاده باشد برایت می گوید. من هم چون خیلی قبولش داشتم بدون اینکه فکر کنم، حرف هایش را پذیرفتم، یک شب که خواب بودم دیدم یک نفر انگشت پای من را گرفته و می گوید: راستش را بگو آن دنیا چه خبر است؟ من هم که حسابی ترسیده بودم جیغ کشیدم. بلند که شدم دیدم اسماعیل است و می گوید: نترس، منم اسماعیل.