در حال دریافت تصویر  ...
نام رجبعلی بخشی یل آبادی
محل تولد قزوین - یل آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی علی دایی
محل تولد تاکستان - دودانگه


در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد اکبری
محل تولد آبیک - نودوز


در حال دریافت تصویر  ...
نام گل محمد غلامی
محل تولد افغانستان -


در حال دریافت تصویر  ...
نام حمیدالله قانع
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد محسن امام جمعه شهیدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین آذری
محل تولد اقلید - آباده


در حال دریافت تصویر  ...
نام امیر رویگران
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد مهرپوری
محل تولد قزوینیک خاطره شهید  اسماعیل بحری


آخرین عکس!

صدیقه اینالو، همسر شهید اسماعیل بحری: یک روز به عکاسی رفته بود و یک عکس بزرگ گرفته بود و گذاشته بود روی طاقچه، همین که من چشمم به عکسش خورد، گفتم: چه عکس خوبی گرفتی. گفت: این عکس را برای حجله ام گرفته ام، خوب است. من که حسابی ناراحت شده بودم گفتم: این عکس را بردار، من این عکس را نمی خواهم. او آن روز عکس را برداشت، اما وقتی که شهید شد چون آن عکس آخرین عکسی بود که از او به یادگاری داشتیم از همان عکس در اعلامیه ها و حجله اش استفاده کردیم، البته هنوز هم همان عکس در مزارش است.