در حال دریافت تصویر  ...
نام حمید الیکاهی
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر مرادی
محل تولد قزوین - عبدل آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام محرم منفرد
محل تولد تهران


در حال دریافت تصویر  ...
نام مجید توسلی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین سرباز میزوجی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود جلوخانی نیارکی
محل تولد قزوین - نیارک


در حال دریافت تصویر  ...
نام بهروز عباسی نیارکی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام مظفر نصری
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام رمضان علی علی رضایی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام رسول نظری
محل شهادت اروندرود


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن رحیمی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام رحمان یوسفی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالرضا زرجام
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام سلیمان کرمی کشمرزی
محل شهادت اروندکنار


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد علی آقائی گلورزی
محل شهادت اروندرود


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد افشار
محل شهادت اروندکنار


در حال دریافت تصویر  ...
نام بهرام لشگری
محل شهادت اروندرود


در حال دریافت تصویر  ...
نام احمد مرعی ازکاری
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله غفوری
محل شهادت سردشت


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی جهانشاهی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد اسماعیل ذوالفقاری
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین نظافتی
محل شهادت اروندرود


در حال دریافت تصویر  ...
نام کرم علی ربانی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام غلام رضا قربانی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین رحیمی
محل شهادت اروندرود


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسن احمدزاده رنجبرآباد
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام حمزه علی بهرامی کلوچه
محل شهادت اروندرود


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد افشار
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام ایرج آموخت
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام صادق صالحی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر جانی
محل شهادت اروندرود


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی محمد مرادخانی
محل شهادت اروندرود


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اکبر مسگری
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود آذربایجانی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام عظیم احمدی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام قاسم قارایی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد باقر امیری
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد تقی قربانی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر رضایی
محل شهادت اروندرود


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی اسدی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام سعید پایروند
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام بهرام علی اسدی
محل شهادت شلمچه


در حال دریافت تصویر  ...
نام رجبعلی ابراهیمی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام حجت الله مشگلی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام جواد عزیزمحمدی
محل شهادت اروندرود


در حال دریافت تصویر  ...
نام مهدی علی سواری
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام قاسم نوری
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام رمضان علی یارمحمدی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام کاظم کبابیان
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام طهماسب شیخ حسنی
محل شهادت فاو


در حال دریافت تصویر  ...
نام قهرمان گودرزوند چگینی
محل شهادت اروندرود


در حال دریافت تصویر  ...
نام علی میوه چین
محل شهادت فکه


در حال دریافت تصویر  ...
نام سید مرتضی جواهری
محل شهادت فاویک خاطره شهید  سیروس احمدی


دو رکعت نماز شکر

سیدرضا حسینی: عملیات گسترده‌ی رزمندگان در منطقه‌ی «حلبچه» آغاز شده بود و من و «سیروس» در حال پیشروی بودیم. معاون گُردان در حالی که یکی از سنگرهای تجمع عراقی‌ها را نشان می‌داد، صدا زد: «فوراً با «آرپی‌جی» سنگر را بزنید.» که «سیروس»، بلافاصله به سمت من آمد و «آرپی‌جی» را گرفت که شلیک کند. (او در شلیک «آرپی‌جی» و نشانه‌گیری هدف، همتا نداشت.) «آرپی‌جی» را به دوش گرفت و ایستاد؛ اما قبل از شلیک گلوله به عقب پرتاب شد. به سراغش رفتم. هاج و واج مانده بود و مرتب می‌گفت: «کی بود مرا هُل داد؟!» من «آرپی‌جی» را برداشتم و برای نشانه‌گیری دقیق‌تر، کمی نزدیک‌تر رفتم. نشانه گرفتم تا گلوله را شلیک کنم، که کمی دقت کردم و دیدم از دور داخل سنگر تعداد زیادی از مجروحین خودمان هستند، که اگر گلوله شلیک می‌شد، فاجعه‌ی عظیمی رخ می‌داد و همه‌ی آن‌ها کشته می‌شدند. به سراغ «سیروس» رفتم و به اتفاق همان جا دو رکعت نماز شکر به جای آوردیم.