در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد رضا ترکمن
محل تولد تاکستان - دربهان


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمد میراحمدی
محل تولد بروجرد - سیلا خور سفلی


در حال دریافت تصویر  ...
نام عبدالله صالحی
محل تولد آبیک - مورآباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین دودانگه
محل تولد بوئین زهرا - ولی آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام حسین حدادی
محل تولد قزوین - معلم کلایه-بخش رودبار الموت


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر نجفی
محل تولد قزوین - شیرازک


در حال دریافت تصویر  ...
نام صادق آقا محمدی
محل تولد تاکستان - خنداب


در حال دریافت تصویر  ...
نام رجبعلی بابا
محل تولد تاکستان - دیال آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام امامعلی نظری
محل تولد خدابنده - زاغه لو


در حال دریافت تصویر  ...
نام جعفر رضایی
محل تولد تاکستان - فارسجین


در حال دریافت تصویر  ...
نام محمود میرزایی یزنی
محل تولد بوئین زهرا - یزن


در حال دریافت تصویر  ...
نام اصغر رحمانی رحمت آبادی
محل تولد بوئین زهرا - رحمت آباد


در حال دریافت تصویر  ...
نام سعید احمدی
محل تولد قزوین


در حال دریافت تصویر  ...
نام حبیب الله نجفی
محل شهادت گاور اسلام آباد غربیک خاطره شهید  محمود محمدقاسمی


حتی اگر مرا اخراج کنند

رقیه محمد قاسمی، خواهر شهید: برادرم تازه ازدواج کرده بود و در جهاد سازندگی کار می کرد، یکی از آشنایان مریض شده بود و در تهران بستری بود و پسرش هم در حال ساختن خانه بود، آنها کسی را نداشتند که کمکشان کند، اما هروقت که محمود از سرکارش بر می گشت، به کمک آنها می رفت و بعضی روزها را هم مرخصی می گرفت و برای عیادت مریضشان به تهران می رفت. ما به او می گفتیم تو کارمند دولت هستی، نکند که اخراج شوی؟ ولی او می گفت: آنها کسی را ندارند و کمک به آنها از همه چیز واجب تر است، حتی اگر مرا اخراج کنند.